Val 2022

Kommunvalet i Vaxholm 2022

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit fram en enkät till de politiska partierna i Vaxholm inför valet i höst.
Nedan ser du frågorna och successivt kommer länkar med svaren och kommentarer från oss.

Kristdemokraterna har inte svarat på enkäten trots påminnelser.

 

1.    Cykelfrämjande åtgärder
Många åtgärder för att främja cyklandet i Vaxholm skulle kunna genomföras enkelt och utan stora kostnader, se till exempel Naturskyddsföreningens förslagslista från 2020.

Vilka åtgärder för att förbättra för cykeltrafikanter vill ert parti genomföra under kommande mandatperiod? Svar och kommentar

 

2.    Genomfartstrafiken i Vaxholm
Väg 274 genom Vaxholm fungerar som genomfartsled för tunga och farliga transporter, och bidrar därmed till att försämra trafikmiljön och säkerheten i centrala Vaxholm och belastningen på färjorna. Med ökande befolkning på Vaxö och Rindö riskerar trafiksituationen att förvärras ytterligare.

Vilka förbättringar av trafikmiljön vill ert parti arbeta för? Svar och kommentar

 

3.    Konkreta åtgärder för miljön och klimatet
Vaxholms stad hade tidigare höga ambitioner inom miljöområdet och har bland annat haft som mål att bli ”en av Sveriges mest miljösmarta kommuner”. Det gick väl så där, men för några år sedan kravlade sig dock kommunen upp på övre halvan på några av rankningarna av Sveriges kommuner. Ambitionerna verkar dock ha kommit av sig och kommunen har halkat tillbaka under senare år. I Klimatkollen (www.klimatkollen.se) som mäter minskning av utsläpp sedan 2015 ligger Vaxholm på plats 254 av 290.

Vilka konkreta åtgärder för att göra Vaxholm till en ledande kommun inom miljö och klimat vill ert parti satsa på? Svar och kommentar

 

4.    Skydda Blynässkogen
Blynässkogen (grönområdet vid Blynäshagen) fungerar som närnaturområde för en stor del av befolkningen på Vaxön, och besöks också flitigt av både förskolor och skolor. Området har naggats i kanten av byggnationer och det har även förekommit förslag om mer storskalig exploatering.

Kommer ert parti att verka för att grönområdet vid Blynäshagen (”Blynässkogen”) ska förbli oexploaterat? Svar och kommentar

 

5.    Skydda områden med naturvärden på större öar
En naturvärdesinventering som genomförts som ett examensarbete vid institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har identifierat flera områden med höga naturvärden på Killingehalvön på Resarö. Området har också en ökande betydelse för invånarna på Resarö och Kullö som tätortsnära naturområde. Skyddsvärda områden finns även på Tynningö och Ramsö.

Kommer ert parti att verka för att en betydande del av Killingen samt motsvarande områden på andra större öar blir naturreservat? Svar och kommentar

 

6.    Ekosystemtjänster på kommunens mark
Genom en genomtänkt skötsel av skog och mark som är i kommunens ägo, kan flera värden förstärkas: Ökad biologisk mångfald, bättre kolsänka och ökad attraktivitet för friluftslivet (=förbättrad folkhälsa).

Vad vill ert parti göra för att förbättra skötsel och öka den biologiska mångfalden på kommunens egen mark? Svar och kommentar

 

7.    Bevara Vaxholms topografi
Topografin i skärgården är av naturen kuperad. Att ta hänsyn till detta i byggandet borde vara en självklarhet, men det finns flera exempel på motsatsen under senare år.

Kommer ert parti att verka för ett byggande som tar ökad hänsyn till topografin på byggplatsen, och i så fall hur? Svar och kommentar

 

8.    Nya koloniträdgårdsområden
Vaxholm har ett enda koloniträdgårdsområde som följaktligen har en extremt lång kö. Att planera för nya områden borde vara en självklarhet.

Var anser ditt parti att ytterligare koloniträdgårdsområden ska lokaliseras? Svar och kommentar

 

Vi har tagit oss friheten att poängsätta svaren och därmed få möjlighet att sammanväga svaren till en totalpoäng.
Bedömningen baseras på
– Miljönytta
– Grad av konkretion
– Grad av engagemang
Och här är resultaten:

Kristdemokraterna har som sagt inte ens svarat på enkäten.