Tätortsnära natur

Tillgång till natur är en mänsklig rättighet. När svenskar rangordnar de intressen som ska råda över skogen bedöms betydelsen för folkhälsan och friluftslivet som det absolut viktigaste, långt viktigare än till exempel råvaruförsörjningen. Denna betydelse är naturligtvis ännu större för den tätortsnära naturen, som de flesta av oss är hänvisade till för att få vårt vardagliga behov av naturkänsla tillfredsställt.

Vaxholms stad har tagit fram en grönplan för Vaxö, Kullö och Tenö som visar vilka grönområden som finns idag och hur de utnyttjas. Naturskyddsföreningen saknar dock en redogörelse för vilka områden som kommunen vill skydda mot exploatering och en strategi hur det långsiktiga behovet av tätortsnära natur ska tillfredsställas.
Naturskyddsföreningen i Vaxholm vill…
…se en ökad kunskap om den tätortsnära naturens betydelse hos kommunpolitiker, stadsplanerare, skogsägare med flera.
…att Vaxholms stad långsiktigt reserverar naturområden för friluftsliv och biologisk mångfald, på samma sätt som man reserverar mark för till exempel vägar och järnvägar, bostäder och arbetsplatser. Varje förskola, skola, sjukhus och äldreboende behöver ha tillgång till tätortsnära natur på så nära håll att vardagsbesök är möjliga.
…se en fysisk planering med helhetssyn där både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas. De samhällsekonomiska fördelarna av den tätortsnära naturens sociala värden, såsom folkhälsa, turism och människors välbefinnande, måste vägas in i de beslut som fattas.
…att Vaxholms kommun blir en ”trakthyggesfri zon”. Det finns former av kontinuitetsskogsbruk som är skogsvårdsmässigt och ekonomiskt gynnsamma samt dessutom bevarar skogarna i ett skick som är attraktivt för friluftslivet.