Bogesundslandet

När du står på Kvarnberget på västra Bogesundslandet och skådar över Stora Värtan, är det närmare till Stureplan än till Tenö i den östra delen. Bogesundslandet är unikt i sin kombination av storlek och närhet till Stockholm.

Naturen i området är ytterst varierad, och kombinationen av olika typer av skog och naturbetesmarker är gynnsam för biologisk mångfald, inte minst för fågellivet.
Det finns gott om älg, rådjur, räv och grävling och på senare år har vildsvinsstammen ökat kraftigt. Av vildsvinen ser du dock oftast  bara spåren.

Barrskogar
På Bogesundslandet finner du både trolska mossklädda granskogar och lavrika hällmarkstallskogar. I större delen av området bedrivs skogsbruk men vissa områden får utvecklas fritt och har karaktären av naturskog. I hällmarksområdet norr om Dammstakärret är ”urskogskänslan” påtaglig.
Hällmark finner du också på toppen av Kvarnberget  där du bjuds på en fantastisk utsikt över Stora Värtan in mot Stockholm. Nära Träsksjön står Stortallen, som är runt 350 år gammal, har en omkrets på nästan fyra meter och är ca 30 meter hög. I närheten av Stortallen finns ett område med gammal granskog med mossor och ormbunkar.
Barrskogarna på Bogesundslandet är generellt goda svampmarker. Här kan du hitta mycket trattkantarell, men också gul kantarell, blek taggsvamp och Karl Johansvamp.

Ädellövskogar
Ädellövskogar finns på flera håll. Till ädellövträden räknas ek, alm, ask, lönn, lind, fågelbär, bok och avenbok och alla finns på Bogesundslandet. Lind hittar du bland annat i allén vid slottet och i den sevärda Lindskogen med 300-åriga exemplar.
Gamla grova ekar finns i många skogsbryn och även insprängda i skogen här och var. Ekarna hyser ett myller av liv i form av insekter, svampar och lavar.
I ädellövskogarna hittar du utöver vanligare lövskogsfåglar även stenknäck, mindre hackspett samt någon gång mindre flugsnappare.

Betesmarker
Betesmarkerna vid bland annat Frösvik, Sundby och Broknäs har en stor betydelse för landskapsbilden, och uppvisar en stor artrikedom både av växter och av djur. På försommaren lyser marken upp av röd tjärblomster, vit mandelblom och den trefärgade styvmorsviolen. I maj kan man på några ställen hitta skärgårdens speciella orkidé Adam och Eva. Under sommaren flyger många av våra vackra dagfjärilar och man kan t.ex. lätt få syn på olika pärlemorfjärilar.

Insjöar och våtmarker
Bogesundslandet hyser två insjöar, båda med rent vatten och möjligheter till bad.
Dammstakärret är en liten sjö som är omgiven av kärr och mossar. På ett par ställen finns strandhällar där man kan komma fram till strandkanten. I de östra delarna av sjön finns en tallmosse med låga martallar och ovanligt många arter vitmossor. Varma dagar sprider skvattram en bedövande doft. Här växer den vackra roslingen, tranbär och hjortron samt den insektsätande växten sileshår. Är man skarpsynt kan man upptäcka den sällsynta lilla orkidén myggblomster. Andra delar kännetecknas av en fattigkärrsdominerad flora med många starrarter. I sjön syns ofta storlom, snatterand och kricka. Dammstakärret ingår i det europeiska skyddsnätverket Natura 2000.
I Träsksjön inplanterades redan 1960 på försök amerikanska signalkräftor. De finns fortfarande kvar och utgör därmed Europas äldsta population.
Vid Träsksjön och på många andra ställen på Bogesundslandet finns alsumpskogar med ett rikt fågelliv.
Jordbrodammen var ursprungligen ett kärr som efter utdikning växte igen med björkskog. På 1990-talet återskapades en våtmark för att tillgodose den angränsande golfbanans behov av bevattning, med följd att björkarna nu står kvar som trädskelett. Dammen har blivit en attraktiv häckningsplats för flera fågelarter, bl.a. smådopping, sothöna, snatterand och sångsvan.

Fridhemsbadet pan5n