Vaxholms natur

Vaxholm är en liten kommun men rymmer ändå stora och unika naturområden. Lyckligtvis är snart alla de viktigaste områdena skyddade. Men det finns fortfarande hot…

Det största naturområdet är Bogesundslandet som upptar ungefär hälften av kommunens yta. Området blev naturreservat under 2013.

Det finns också ett kommunalt naturreservat på Kullön som sköts av en reservatsförening.
En del kommunpolitiker tycker att  så stor del av kommunen är naturreservat att det inte finns ytterligare behov av att skydda natur inom kommunen.
Inom Naturskyddsföreningen menar vi att detta är ett felaktigt sätt att tänka.
För det första: Bogesundslandet är klassat som riksintresse för friluftslivet. Området har mycket stor betydelse som rekreationsområde för människor från centrala och nordöstra Storstockholm, och även mer långväga besökare. Att området råkar ligga i Vaxholms kommun ska inte påverka hur man ser på övriga naturområden inom kommunen.
För det andra: Det finns ett antal mindre områden med nyckelbiotoper och höga naturvärden utanför reservaten. Vissa områden utgör också en del av den så kallade Bogesundskilen i vilken Bogesundsreservatet utgör kärnan. Men vitsen med gröna kilar är att de ska utgöra sammanhängande grönområden in mot Stockholm. Exloatering av dessa områden skulle alltså innebära att både naturvärden och spridningsvägar för djur och växter försvinner, på tvärs mot miljömålet för biologisk mångfald.
För det tredje: Samstämmiga undersökningar visar på den tätortsnära naturens betydelse för folkhälsan. Många områden med tätortsnära natur är idag i riskzonen för att exploateras, eller ”naggas i kanten”. När tillgängligheten minskar till natur i närheten av hemmet och jobbet, minskar också besöksfrekvensen vilket alltså påverkar människors fysiska och psykiska hälsa negativt.

IMG_7208nd